Move

Beim Bewegungsmodus führt der angepeilte Punkt des bewegten Objekts. Mausklick beendet den Modus.

Kontextmenü Move – Free
Freie Bewegung
Kontextmenü Move – Horizontal
Waagereche Bewegung
Kontextmenü Move – Vertical
Senkrechte Bewegung

© Wolf-Dieter Busch | Home | Sitemap | Urheber | A-Z